Srpanj 2017

Milton Friedman - The Free Lunch Myth

Milton Friedman anayzes the myth that the government can provide goods and services at no one's expense.

Video: 

Milton Friedman - Mit o besplatnom ručku

Milton Friedman analizira mit da država može pružiti proizvode i usluge na ničiji trošak.

Video: 

Healthcare Is Not a Right

US senator Rand Paul explains why healthcare is not a human right, by arguing that no one owns the labor of another person. "If I’m a physician in your community and you say you have a right to health care, do you have a right to beat down my door with the police, escort me away and force me to take care of you? That’s ultimately what the right to free health care would be. If you believe in a right to health care, you’re believing in basically the use of force to conscript someone to do your bidding."

Video: 

Zdravstvena zaštita nije ljudsko pravo

Doktor medicine i američki senator Rand Paul objašnjava zašto zdravstvena zaštita nije ljudsko pravo, izlažući stav da niko ne posjeduje trud drugih ljudi. "Ako sam ja ljekar u vašoj zajednici i vi kažete da imate pravo na zdravstvenu zaštitu, da li imate pravo pozvati policiju da razvali moja kućna vrata, istjerati me na ulicu i natjerati me da se brinem o vama? To je na kraju ono što bi bilo pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. Ako vjerujete u pravo na zdravstvenu zaštitu, vi time u osnovi vjerujete u upotrebu sile da se obvezuje neko dugi da izvršava vaše komande."

Video: 

Which states and territories have the wealthiest people?

“Ever since I've been in this chamber, I've been told that the flow of history is towards federalization and the big blocks like the European Union, but I've got to say there is no evidence for it. In 1946 there were 76 independent countries, today there are 195. The tide is flowing the other way.” Daniel Hannan, European Parliament, July 3, 2017. Source: DanHannan YouTube channel.

Transcript:

Thank you Mr. Deputy Speaker.

Video: 

Koje države i teritorije imaju najbogatije ljude?

“Otkako sam postao član ovog doma, rečeno mi je da tok istorije ide prema federalizaciji i velikim blokovima, poput Evropske unije, ali ja moram da kažem da za to nema dokaza. Godine 1946. u svijetu je bilo 76 nezavisnih zemalja, danas ih postoje 195. Trend ide u suprotnom smjeru.” Daniel Hannan, Evropski parlament, 3. juli, 2017.

Video: